Privacy policy

Versie 22 mei 2018

Coach2Competence (C2C) neemt de privacy van haar gebruikers van haar websites serieus. Terwijl we een persoonlijke en waardevolle dienstverlening nastreven, zijn we toegewijd je privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de verwerking van je gegevens m.b.t. informatie die u aan ons verstrekt via het gebruik van onze websites www.coach2competence.com en www.multiskillz.com en hieraan gekoppelde Apps. Als je nog vragen hebt over uw persoonlijke informatie of vragen met betrekking tot dit gebruik kan je contact met ons opnemen telefonisch (+32 485 74 73 18) of via mail (info@coach2competence.com). Onderstaande toelichting geeft over welke gegevens wij van je verzamelen en hoe deze worden gebruikt. Lees dit beleid in combinatie met onze Algemene Voorwaarden. Inhoud privacy-verklaring Coach2Competence BV

 1. Toestemming
 2. Wie verzamelt de informatie?
 3. Wat verzamelen we?
 4. Waarom verzamelen we?
 5. Hoe verzamelen en gebruiken we je persoonlijke gegevens?
 6. Minderjarigen
 7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden door C2C
 8. Online betalingen
 9. Hoe beschermen wij je informatie?
 10. Bewaartermijn van je gegevens?
 11. Je rechten omtrent je persoonsgegevens bij C2C
 12. Andere Toelichtingen
 13. Gegevensverkeer
 14. Gebruik van Cookies door C2C
 15. Wijzigingen in ons privacy beleid
 16. Hoe neem je contact met ons?

1. Toestemming

Door gebruik te maken van onze Coach2Competence websites geef je ons de toestemming persoonlijke informatie over je te verzamelen en gebruiken, zoals hieronder aangegeven, in overeenstemming met deze verklaring.

Je hebt als klant, conform de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy (België), het recht deze persoonlijke informatie in te zien, te wijzigen en te verwijderen indien je niet langer informatie wenst te ontvangen over de activiteiten van C2C. Je hebt steeds toegang tot je gegevens en kan deze wijzigen door naar de rubriek ‘My Account’ op onze websites te gaan na inloggen. Je kan ook steeds contact met ons opnemen.

2. Wie verzamelt de informatie?

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Coach2Competence BV, een in België gevestigde private onderneming. C2C, met maatschappelijk zetel te Reigerstraat 57, 8800 Roeselare (België), beheerst alle persoonsgegevens die worden weergegeven of verzameld via deze website.

3. Wat verzamelen we?

Om toegang te krijgen tot de inhoud van de websites moet je registreren voor een Coach2Competence ID (C2C-account). Om deel te nemen aan een C2C-opleiding moet je inschrijven door een formulier in te vullen. De registratie en/of inschrijving vereisen persoonlijke informatie. Volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en/of verwerkt:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur
 • Organisatie en sport waarin je actief bent met eventueel bijhorend lidnummer: federatie, school, club, ...
 • Foto’s, afbeeldingen en beeldmateriaal
 • Facturatiegegevens: Naam, adres, BTW-nummer

4. Waarom verzamelen we?

1. Algemeen

Je persoonsgegevens worden door C2C verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Je kunnen identificeren om je te voorzien van alle C2C materialen waarvoor je een actief lidmaatschap hebt
 • In functie van organisatorische werking: bijvoorbeeld kwaliteitszorg, klachtenverwerking, het verschaffen van praktische informatie m.b.t. je opleidingen, doorsturen van deelname-attesten en diploma’s, bezorgen van facturen, enz.
 • Doorgeven van je deelname en/of registratie bij je federatie in functie van je bijscholingsaccreditatie
 • In functie van versturen van nieuwsbrieven, het informeren over andere diensten en producten van C2C en publicitaire doeleinden (website, drukwerk, enz.)

2. Specifiek voor ouders/voogden en kinderen

De persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar worden door C2C verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het kunnen identificeren om het kind te voorzien van alle C2C materialen waarvoor een actief lidmaatschap is
 • In functie van organisatorische werking: bijvoorbeeld kwaliteitszorg, klachtenverwerking, het verschaffen van praktische informatie m.b.t. opleidingen, doorsturen van deelname-attesten en diploma’s, bezorgen van facturen, enz.
 • Doorgeven van je deelname en/of registratie bij je federatie in functie van je bijscholingsaccreditatie
 • In functie van versturen van nieuwsbrieven, het informeren over andere diensten en producten van C2C en publicitaire doeleinden (website, drukwerk, enz.)

5. Hoe verzamelen en gebruiken we je persoonlijke gegevens?

We verzamelen enkel de persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (contactformulieren op onze sites, inschrijvingsformulieren, registratie accounts, persoonlijk/telefonisch/email-contact, etc.).

We verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie die we ontvangen van derden voor wie C2C in opdracht/op vraag opleidingen en/of opdrachten organiseert of uitvoert (bv. Steden, scholen, sportorganisaties, ...)

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. C2C kan gebruik maken van sfeerbeelden of afbeeldingen van menigten en dit zonder toelating (noch voor het nemen, noch voor het gebruik nadien).

Wij zullen je e-mailadres en wachtwoord als unieke identificatie voor jou gebruiken wanneer je aanmeldt op de C2C-websites en om te controleren of je een actief lidmaatschap hebt voor het C2C- programma dat je wil raadplegen.

We kunnen je e-mailadres gebruiken om je automatische meldingen, bevestigingen van aankopen die je bij ons hebt gedaan of om je te informeren over andere activiteiten die verband houden het gebruik van C2C-programma’s (zoals wachtwoordherinneringen).

We kunnen je e-mailadres gebruiken om je te informeren over belangrijke wijzigingen in het C2C programma, zoals wijzigingen in de functionaliteit van onze websites, wijzigingen in deze privacy verklaring of wijzigingen aan onze Algemene Voorwaarden.

We kunnen je e-mailadres gebruiken om je eventueel te informeren over andere diensten of promoties, waarvan wij inschatten dat ze van direct belang kunnen zijn voor jou. Je moet ingeschreven zijn om deze berichten te ontvangen.

6. Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen van jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder/voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden door C2C

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen vertrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een externe derde partij voor o.a.

 • het verzorgen van de websites en internetomgeving
 • het verzorgen van IT-infrastructuur
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven
 • het verzorgen van opleidingen, trainingen en klantenbegeleiding & -ondersteuning (vb. ondersteuning Multi SkillZ LicenZ, coördineren Multi SkillZ Academy)
 • diverse administratieve en wettelijke verplichtingen m.b.t. personeels- en officebeheer

We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derden.

8. Online betalingen

Om toegang te krijgen tot een C2C programma kan het nodig zijn dat je betalingen aan ons overmaakt. Je maakt deze online betalingen met de betalingsmogelijkheden van een derde partij, Mollie, de betalingspartner van C2C. Alle betalingen worden verwerkt door Mollie, en niet door C2C. C2C heeft in geen geval toegang tot de details van uw creditcard of betaalmethode en kan deze informatie dus niet in haar systemen opslaan. Alle betalingstransacties worden verwerkt via een beveiligde verbinding tussen uw internet browser en servers van Mollie en zijn te allen tijde versleuteld. Je betaal gegevens zullen niet worden doorgegeven aan een 3e partij door Mollie. Om alle details te kennen over hoe Mollie deze informatie beschermt in het betalingsproces kan je terecht op hun website: www.mollie.com.

9. Hoe beschermen wij je informatie?

C2C verbindt zich ertoe de veiligheid van de persoonlijke gegevens waarover we beschikken te waarborgen en ongeautoriseerde toegang ertoe te voorkomen. Wij onderhouden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in verband met de inzameling, opslag en openbaarmaking van persoonsgegevens. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen

 • Alle personen die namens C2C van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • C2C respecteert de meldplicht voor datalekken zoals voorzien in de GDPR.

Onze beveiligingsprocedure kan betekenen dat we een identiteitsbewijs kunnen vragen voordat wij persoonlijke informatie aan je bekend maken. Het is belangrijk dat je jezelf beschermt tegen onbevoegde toegang tot je wachtwoord en je computer. Zorg ervoor dat je steeds je accounts afmeldt wanneer je klaar bent met een gedeelde computer.

10. Bewaartermijn van je gegevens?

C2C bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. C2C hanteert als algemeen principe dat persoonsgegevens maximaal 10 jaar na het laatste gebruik worden bijgehouden, tenzij wettelijke bepalingen of ondubbelzinnige stelling een uitzondering toelaten. Als uw gegevens niet langer nodig zijn, zullen we alle opgeslagen documenten en gegevens die persoonlijke informatie bevatten veilig vernietigen.

11. Je rechten omtrent je persoonsgegevens bij C2C

Je hebt recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op correctie wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen deze verwerking te stoppen. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profilering en je zal dus evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

12. Andere Toelichtingen

Tenzij anders dan in dit beleid aangegeven zullen wij geen persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden, op uitzondering wanneer vereist door de toepasselijke wetgeving, rechterlijke uitspraken of regels en voorschriften van overheid of regelgevende instanties (bijvoorbeeld ter voorkoming of opsporing van criminaliteit).

13. Gegevensverkeer

Wij kunnen geaggregeerde statistieken over het gebruik van de websites, verkeerspatronen en andere site informatie voor derden opmaken, maar deze statistieken zullen geen informatie bevatten die u persoonlijk kan identificeren.

14. Gebruik van Cookies door C2C

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer door uw browser wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies om terugkerende bezoekers te identificeren om onze websites en om de algemene bezoekersstatistieken bij te houden die ons helpen een idee te krijgen van hoeveel mensen onze site bezoeken en welke delen ervan het meest populair zijn. Wij kunnen deze informatie gebruiken om ons te helpen de site bij te werken en hem beter te maken.

Cookie Naam Bedoeling
Sessie Cookie PHP SessionId
AuthCookie
Deze cookie is nodig voor de normale werking van de website. Het is gebaseerd op individuele sessie. We slaan geen enkele gevoelige gebruikers data erin op.
Talen Cookie cookieLanguageSite Deze cookie wordt gebruikt om de standaard taal van de site in te stellen. Deze cookie wordt ingesteld bij aankomst op de site als standaard. Het wordt gewijzigd nadat u op de taal-knop op de site drukt.
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmz
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze site. Wij gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de site te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de site, waar bezoekers zijn toegekomen op de site en welke pagina's ze hebben bezochten.

Klik hier voor een overzicht van de privacy bij Google

Cookie Beleid cookiePolicy

Deze cookie wordt ingesteld wanneer u akkoord gaat met het policybeleid dat wij hebben over het gebruik van cookies op onze site. Zodra deze cookie wordt ingesteld zal de site niet opnieuw vragen in te stemmen met dit beleid.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de soorten cookies die worden opgeslagen op uw computer te wijzigen of te voorkomen dat ze volledig worden gebruikt. Let wel, deze website vereist cookies om goed te werken en als u het gebruik ervan uitschakelt kan het gebeuren dat je niet in staat zijn om de Multi SkillZ DrillZ website te gebruiken. Voor meer informatie over cookies en hoe ze uit te schakelen zie: www.allaboutcookies.org.

15. Andere Websites

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de links op deze site linken naar andere websites. We raden u aan de privacy verklaringen van de andere websites die u bezoekt na te kijken.

16. Wijzigingen in ons privacy beleid

Wij beoordelen ons privacy-beleid op regelmatige basis en we zullen elke update op deze webpagina plaatsen. Deze privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

17. Hoe neem je contact met ons?

Neem gerust contact met ons op als je vragen heeft over ons privacy-beleid of over de informatie die wij over je bijhouden.

Via email op info@coach2competence.com of telefonisch via het nummer +32 485 74 73 18.

Of schrijf ons op: Coach2Competence, Klokkeputstraat 102, 8800 Roeselare (België)